Navigatie

Producten

Professionals

De energiebesparende
oplossingen van DSS

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Dutch Solar Systems b.v. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van:
De besloten vennootschap Dutch Solar Systems BV, Klavermaten 10, 7472 DD in Goor, gedeponeerd op 19 juni 2000 bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08084528.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen De besloten vennootschap Dutch Solar Systems BV hierna te noemen DSS, en een koper, waarop DSS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes
De door DSS gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. DSS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper door hem schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering voor rekening en risico van de koper. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
2.  De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper DSS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Deelleveringen
Het is DSS toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is DSS bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Wijzigingen in de te leveren zaken
DSS is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 7. Montage/installatie/reparatie
1. Voor zover de koper de door DSS geleverde goederen zelf installeert/monteert/repareert of laat installeren/monteren/repareren is de koper gehouden de installatie/montage/reparatie te laten plaatsvinden conform de daartoe gegeven instructies van DSS. Indien de koper doorleverancier is, is de koper gehouden deze verplichting als een derdenbeding op te leggen aan haar afnemers.
2. Indien en voor zover de koper onverhoopt geen instructies van DSS heeft ontvangen bij de levering, is de koper gehouden deze instructies op te vragen bij DSS, voordat de koper overgaat tot (het laten) installeren/monteren/repareren van de geleverde goederen.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van DSS op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan DSS omstandigheden ter kennis komen die DSS goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
- indien DSS de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is DSS bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van DSS schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan DSS zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is DSS bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Garantie
1. De door DSS geleverde zaken zijn geassembleerde producten. DSS geeft garantie op elk productonderdeel conform de garantie die door haar toeleverancier van dat productonderdeel aan haar is gegeven. Indien en voor zover voor de door DSS geleverde producten door een daartoe bevoegde instantie een opbrengstbepaling is afgegeven wordt door DSS geen garantie verleend op deze te realiseren opbrengst. Deze is immers te veel afhankelijk van onderliggende factoren zoals de ligging van het object, de hellingshoek en dergelijke.
2. Indien de zaak een materiaal- of fabricagefout vertoont kan DSS er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is DSS aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 (aansprakelijkheid).
4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling of van installatie/montage/reparatie in afwijking van de door DSS aangeleverde instructies.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. De door DSS geleverde zaken blijven het eigendom van DSS totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met DSS gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door DSS verrichte of te verrichten diensten,
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
2. Door DSS afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt DSS zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die DSS uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door DSS geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor DSS haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
4. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is DSS gerechtigd afgeleverde zaken waarop het bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht DSS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
6. De koper verplicht zich op eerste verzoek van DSS:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven
- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan DSS op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239 BW
- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door DSS geleverde zaken te verpanden aan DSS op een manier die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239 BW
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van DSS
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die DSS ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen besteld is;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan DSS te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na aflevering schriftelijk te melden aan DSS.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan DSS worden geretourneerd.

Artikel 12. Prijsverhoging
Indien DSS met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is DSS niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: DSS mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van wettelijke rente + 2%.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

- over de eerste € 6.500,- 15%
- over het meerdere tot € 13.000,- 10%
- over het meerdere tot € 32.500,- 8%
- over het meerdere tot € 130.000,- 5%
- over het meerdere - 3%

Indien DSS aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De koper is jegens DSS de door DSS gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien DSS en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 9. (Garantie) van deze voorwaarden.
2. De aansprakelijkheid van DSS, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van DSS beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde.
3. Door DSS wordt geen aansprakelijkheid aanvaard wanneer schade voortvloeit uit een niet gerealiseerde opbrengst, ondanks dat door een daartoe bevoegde instantie een opbrengstbepaling is afgegeven.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van DSS of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 16. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan DSS zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van DSS wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van DSS; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan DSS afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. DSS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat DSS haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van DSS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DSS niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien DSS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en DSS, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Almelo. DSS blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen DSS en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden
DSS is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. DSS zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Garantiebepalingen DSS 
Garantiebepalingen DSS Zonneboilers.
Voor de DSS zonneboilersystemen gelden de volgende garantiebepalingen:

 Zonnecollector: 10 jaar garantie, waarvan;
- 2 jaar garantie op de zonnecollector, inclusief arbeidsloon en voorrijkosten; 100%.
- 3e t/m 10e jaar garantie op het component zonnecollector, exclusief arbeidsloon en voorrijkosten; 90% in het 3e jaar, 80% in het 4e jaar.....20% in het 10e jaar.
- glasbreuk van de zonnecollector is uitgesloten van garantie.

Zonneboiler: 5 jaar garantie, waarvan;
- 1 jaar op de zonneboiler, inclusief arbeidsloon en voorrijkosten; 100%.
- 2e t/m 5e jaar garantie op het component zonneboiler, exclusief arbeidsloon en voorrijkosten; 80% in het 2e jaar, 60% in het 3e jaar……20% in het 5e jaar.
- Beschadigingen aan de mantel, bodem en deksel zijn uitgesloten van garantie.

Overige producten (o.a. douche-WTW producten en toebehoren/componenten van zonneboilersystemen): 2 jaar garantie, waarvan;
- 1 jaar garantie op het betreffende component, inclusief arbeidsloon en voorrijkosten; 100%.
- 2e jaar garantie op het betreffende component, exclusief arbeidsloon en voorrijkosten; 100%.

Garantievoorwaarden
- De afnemer garandeert dit product onder dezelfde voorwaarden aan de eindgebruiker
- De garantietermijn gaat in op de installatiedatum (redelijkerwijs aantoonbaar), maar nooit later dan 12 maanden na productiedatum van betreffend component
- De garantie geldt alleen voor materiaal-, fabricage- en constructiefouten aan producten en componenten, geleverd door DSS BV
- De beoordeling van de garantieclaim geschiedt door DSS BV
- De garantiebepalingen blijven van kracht indien er door DSS, voordat het systeem geïnstalleerd wordt, schriftelijke toestemming is verleend voor het anders installeren dan in het installatievoorschrift vermeld staat
- De garantiebepalingen blijven van kracht indien de juiste anti-vries middelen aan het water uit het collectorcircuit zijn toegevoegd; voor drukgevulde systemen geldt bovendien dat er een onderhoudsrapport overlegbaar moet zijn, niet ouder dan 3 jaar, waaruit blijkt dat de in het systeem aanwezige vloeistof is gecontroleerd op zuurgraad en refractie en is goed bevonden
- Het voldoen aan deze garantieverplichtingen geldt als volledige schadevergoeding. Tot verdere schadevergoeding, waaronder met name vergoeding van gevolgschade en/of bedrijfsschade van welke aard dan ook, zijn wij niet verplicht
- Een binnen de garantietermijn vervangen onderdeel dient zonder enige verandering, gevrijwaard tegen verdere beschadiging en franco door de installateur aan ons te worden verstuurd. Het geretourneerde onderdeel wordt daarmee eigendom van DSS BV.
- Eventueel door DSS service BV (DSS at Home) vervangen onderdelen worden eigendom van DSS BV.

Aanspraak op garantie vervalt indien
- Er sprake is van het niet opvolgen van het installatievoorschrift, gebrekkig onderhoud, ondeskundig gebruik, een verkeerde af- en/of instelling door derden, geweld van buitenaf (vandalisme), normale slijtage, bevriezing, natuurgeweld (bliksem, enz.) en transportschade anders dan van het eerste transport naar het opgegeven afleveradres
- De eindgebruiker die de fout of het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, dit niet binnen 5 werkdagen aan een erkende installateur (Uneto-VNI) of DSS heeft gemeld
- Gebreken zijn veroorzaakt door fouten, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de eindgebruiker, dan wel door een van buiten komende oorzaak
- Het product door een ander dan een erkende installateur (Uneto-VNI) is geïnstalleerd, gerepareerd, gewijzigd, onderhouden of (bij)gevuld
- Niet wordt voldaan aan de specificaties van onderstaande factoren
* cv-water: drinkwater (volgens norm Waterleidingbesluit)
* tapwater: drinkwater (volgens norm Waterleidingbesluit)
* elektrische spanning: 230V met max. afwijking +10% en –15% (norm; CENELEC HD 472S1)
* gebruik: normaal huishoudelijk gebruik

In bepaalde gebieden kan het chloridengehalte en/of de waterhardheid van het te gebruiken drinkwater (tijdelijk) afwijken van de in het Waterleidingbesluit gestelde norm!! DSS BV is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die hierdoor kan optreden. Met name wordt hiermee bedoeld het optreden van lekkages door de corrosieve werking die bij water van afwijkende samenstelling kan ontstaan. De oorzaak van het probleem bevindt zich in die situaties buiten de invloedssfeer van DSS BV.

Alle eerder gepubliceerde garantievoorwaarden komen hiermee te vervallen.